Privacyverklaring Air Install B.V.

Air Install B.V. neemt uw privacy serieus. Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens bij de verwerking ervan uiterst belangrijk. Om deze reden hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Deze heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Air Install over u verzamelt tijdens alle mogelijke contactmomenten met ons of een van onze partners, zowel off- als online.

Deze privacyverklaring geeft antwoord op vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op via: info@airinstall.nl Wij helpen u graag verder.

1. Wanneer verzamelt Air Install persoonsgegevens van mij? 
Er zijn verschillende momenten waarop Air Install persoonsgegevens van u verzamelt. Denk hierbij aan:

 • Registratie van uw aankopen
 • Levering van diensten aan u
 • Communicatie met Air Install, zowel mondeling als schriftelijk
 • Momenten waarop u toegang krijgt tot voorzieningen of systemen van Air Install
 • Deelname aan beurzen, evenementen of promoties
 • Vrijwillige deelname aan testen of enquêtes
 • Het gebruik van digitale producten/diensten en/of apps van Air Install (bijvoorbeeld gegevensgebruik of locatiegegevens)
 • Bezoek aan onze website, hierbij worden er cookies op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen
 • Het verkrijgen van persoonsgegevens omdat u klant bent bij één van onze partners.

Wilt u niet dat wij uw persoonsgegevens gebruiken, als u deze zelf niet heeft doorgegeven? Dan kunt u dit laten weten door een mail te sturen naar: info@airinstall.nl

2. Welke persoonsgegevens verzamelt Air Install van mij? 

Air Install verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt. Deze persoonsgegevens zijn verzameld tijdens uw bezoek, aan onze websites, kantoor, productiehal of uit andere bronnen, zoals openbare zakelijke websites. De persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt, zijn:

 • Gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld een koop-/verkoopovereenkomst
 • Gegevens ingevuld op contactformulieren, zowel op papier als digitaal
 • Gegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken (visitekaartjes), events, seminars, etc.

Wanneer u onze website bezoekt slaan onze servers een aantal zaken op. Dat gaat om informatie als:

 • Uw IP adres
 • Uw cookie-ID
 • Uw webbrowser
 • Uw locatie
 • De webpagina's die u op onze website bezoekt
 • De advertenties die u bekijkt
 • De website van waaruit u onze website bezoekt
 • De datum en de duur van het bezoek aan onze website

Deze web-informatie is noodzakelijk voor de technische overdracht van de website en een veilige server-werking. Er wordt geen gepersonaliseerde data-analyse op uitgevoerd.

Daarnaast kan Air Install uw persoonsgegevens ook uit andere bronnen verkrijgen, zoals:

 • Persoonsgegevens die beschikbaar zijn als u klant bent bij een van onze groepsvennootschappen of partners
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere openbare registers
 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites of zakelijke Social Media platforms

Wanneer de persoonsgegevens zijn verkregen uit een van de bovenstaande bronnen worden deze alleen verwerkt als dit wettelijk is toegestaan en overeenkomt met het doel waarvoor deze informatie is verstrekt.

3. Waar worden mijn persoonsgegevens voor gebruikt?

Air Install kan u vragen om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst zoals het leveren van producten en diensten
 • Contact onderhouden met u
 • Het beantwoorden van vragen of het oplossen van klachten over producten of diensten en het informeren over de status hiervan
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties
 • Het verbeteren en beveiligen van onze website
 • Het maken van gebruikersstatistieken

Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarover wij u hebben geïnformeerd. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doeleinden, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist. Gegevens die u ons verstrekt door het invullen van een contactformulier worden veilig op onze servers opgeslagen en uitsluitend door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek.

4. Op welke rechtsgronden verwerkt Air Install mijn gegevens?

Wij verwerken uw gegevens:

 • Ofwel omdat wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met u
 • Ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn
 • Ofwel met uw toestemming
 • Ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben

Als wij uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan heeft u ook altijd weer het recht om de toestemming in te trekken. 
Indien wij persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, mogen wij geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.
Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en informatiemateriaal en om u uit te nodigen voor promoties en evenementen. Bij deze marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens van u. 
Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel willen aanleggen, zullen wij daarvoor voorafgaand om uw toestemming vragen. 

5. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Air Install bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen, waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld, te realiseren of om aan wet- en regelgeving te voldoen. Na het verstrijken van de bewaarperiode worden de gegevens die we niet meer nodig hebben gewist, tenzij we deze gegevens nog langer dienen te bewaren vanwege juridische procedures.

6. In hoeverre deelt Air Install mijn persoonlijke gegevens met anderen?

Air Install kan uw persoonsgegevens delen met serviceproviders, zakenpartners en andere derde partijen. Dit doen wij altijd in overeenstemming met de geldende wetgeving. 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Air Install blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

7. Worden mijn gegevens ook doorgegeven buiten de EER (Europese Economische Ruimte)?

Soms is het nodig om uw persoonsgegevens door te geven aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Bijvoorbeeld in verband met de uitvoering van een overeenkomst door onze buiten de EER gevestigde groepsvennootschappen. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau voor de bescherming van de persoonsgegevens is gewaarborgd of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

8. Wat zijn automatische besluiten? Maakt Air Install hier gebruik van?

Automatische besluiten zijn beslissingen over u die gemaakt worden door computers, niet (meer) door mensen. Heeft zo’n beslissing juridische gevolgen voor u? Of kunt u er last van hebben? Dan mogen we geen automatisch besluit over u nemen. 
Wij mogen alleen automatische besluiten nemen als wij hierover een overeenkomst hebben gesloten met u, als de wet dit toestaat of als u zelf toestemming geeft. U heeft in die situaties altijd recht op overleg met iemand van Air Install, bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken. Dit kunt u doen via info@airinstall.nl.

Air Install maakt geen gebruik van volledige automatische besluiten die gevolgen voor u hebben of waar u last van kunt hebben.

9. Wat zijn mijn rechten?

Op verzoek kunnen wij u een overzicht sturen van uw persoonsgegevens, zoals die bij ons bekend zijn. Verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering kunnen kosteloos worden ingediend door het verzenden van een e-mail naar info@airinstall.nl. Air Install het recht om een verzoek tot inzage te weigeren als deze onredelijk is of de privacy van anderen in gevaar wordt gebracht.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, zich adequaat te identificeren bij een schriftelijk verzoek tot inzage. Dit kan door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Om fraude te voorkomen is het belangrijk om op de kopie uw BSN en uw pasfoto af te schermen. 
De app KopieID is een handig hulpmiddel om met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs) te maken.

Wij doen ons uiterste best om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst, op uw verzoek te reageren. Mocht na het verstrekken van uw persoonsgegevens blijken dat deze niet juist zijn of dat het bewaren ervan in strijd is met geldende wet- en regelgeving, dan zullen wij uw gegevens corrigeren, verwijderen of de verwerking ervan beperken.

10. Hoe gaat Air Install om met mijn wensen ten aanzien van mijn persoonsgegevens?

Om u beter van dienst te kunnen zijn, is het voor Air Install van belang om u goed te leren kennen. Maar alleen als u dat wenst, want uiteraard respecteren wij de keuzes die u maakt als het gaat om gebruik van uw persoonsgegevens.

Mocht u geen e-mailberichten meer van ons willen ontvangen, dan kunt u zich in de desbetreffende mail ten allen tijde hiervoor afmelden. U kunt u specifieke wensen ook aangeven door een bericht te sturen naar: info@airinstall.nl/

11. Wat gebeurt er met mijn gegevens wanneer ik via een link op andere websites kom?

Wanneer u onze website bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Air Install en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring. Wij raden u aan deze privacyverklaring te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze websites worden gebruikt. Voor de websites die geen eigendom zijn van Air Install en dus niet onder ons beheer vallen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik en het privacy beleid.

12. Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Air Install maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo passen wij bijvoorbeeld toegangsbeheer toe en gebruiken wij firewalls en beveiligde servers. Daarnaast coderen wij bepaalde soorten gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

13. Wie is er verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens?

Air Install B.V. gevestigd aan de: 

Elbingstraat 8
Deventer

Hastelweg 274
Eindhoven

Nieuwegracht 25
Soest

is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op met ons. Stuur een mail naar info@airinstall.nl, dan helpen wij u graag verder.

Ook als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, helpen wij u graag en zoeken we samen een oplossing. Komen we er onverhoopt samen niet uit? Dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Wat gebeurt er bij wijzigingen in mijn persoonsgegevens, het gebruik ervan of veranderingen in de regelgeving?

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er weleens iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze privacy verklaring aanpassen. We nodigen u daarom uit de privacy verklaring regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.

15. Welke cookies gebruikt de website?

Onze website maakt gebruik van ‘cookies’, dit houdt in dat er informatie wordt opgeslagen. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek worden herkend en is noodzakelijk om de website normaal te laten functioneren. De opgeslagen cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Iedere bezoeker kan zijn of haar computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.

De volgende cookies worden gebruitk:

 • Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren.
 • Analytische cookies worden door Air Install gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van de website(s) te kunnen testen en te optimaliseren.
 • Advertising cookies maken het mogelijk om jou bepaalde relevante advertenties te laten zien.

Deze privacyverklaring is per 25 mei 2018 in werking getreden

 

Leef gezond en kies voor een beter binnenklimaat

 • Optimale garantievoorwaarden
 • Snelle installatie en nazorg
 • Energiebesparende oplossingen
 • Subsidiemogelijkheden
 • Milieuvriendelijk
 • Duurzaam